نخ ، سوزن ، قیچی

غروبانه

گاه آنچنان احساست میکنم همین گوشه کنارها ، که خیانت به عقل، حساب می شود !